Primal Infra presenterar ny logotyp, stärker varumärkesidentitet och återspeglar företagets utveckling.

Helsingborg, 16 juni 2023 — Primal Infra, ett dynamiskt cybersäkerhetsföretag som dedikerat sig till att skydda företag mot framväxande hot, meddelar stolt lanseringen av sin nya logotyp. Loggan är noggrant utformad för att symbolisera företagets engagemang för skydd och förstärkning och representerar en betydande milstolpe i Primal Infras resa mot att etablera en stark företagsprofil och varumärke.

Sedan starten i januari förra året har Primal Infra genomgått en extraordinär tillväxt och framgång. I början fokuserade företaget på att bygga en solid grund och utvidga sina verksamheter, och har nu genomgått en anmärkningsvärd förvandling genom att utöka personalstyrkan från ett team på två personer till en växande arbetsstyrka bestående av sex specialister. När Primal Infra blomstrade och deras expertis växte, var det dags att rikta energi och resurser mot att förbättra företagets visuella identitet.

Med cybersäkerhet som kärnan i Primal Infras uppdrag fångar den nyutvecklade logotypen företagets syfte på ett passande sätt. Designen inkluderar en sköld som representerar säkerhet och skydd, samtidigt som den smart integrerar företagets initialer, “P” och “I”. Denna förening av element visar Primal Infras dedikation till att skydda sina kunder från potentiella hot och sårbarheter genom att tillhandahålla toppmoderna lösningar baserade på expertkunskap.

Introduktionen av den nya logotypen är ett bevis på Primal Infras engagemang för ständig utveckling och innovation. Genom att investera i företagets profil och varumärke syftar företaget till att befästa sin närvaro inom branschen och främja starkare relationer med nuvarande och framtida kunder. Den nya logotypens eleganta och moderna estetik förkroppsligar Primal Infras progressiva natur och understryker deras fokus på att ligga i framkant inom det ständigt föränderliga digitala landskapet.

“Vi är glada att presentera vår nya logotyp, som inte bara representerar vårt engagemang för att skydda våra kunder, utan också återspeglar den tillväxt och framsteg vi har uppnått under det senaste året”, säger Tobias Lindstedt, Säljchef på Primal Infra. “När vårt företag fortsätter att expandera och våra kapaciteter växer, fungerar vår nya logotyp som en symbol för vårt outtröttliga åtagande att erbjuda toppklassiga cybersäkerhetslösningar.”

Primal Infras nya logotyp kommer att integreras på alla visuella media, inklusive företagets webbplats, marknadsföringsmaterial och digitala plattformar. Den uppdaterade varumärkesidentiteten kommer att hjälpa Primal Infra att förmedla ett sammanhängande och effektfullt budskap, som bekräftar deras position som en betrodd och progressiv cybersäkerhetspartner.

För mer information om Primal Infra och deras omfattande utbud av cybersäkerhetstjänster, besök https://primalinfra.se eller kontakta Tobias Lindstedt.

Om Primal Infra:

Primal Infra är ett ledande cybersäkerhetsföretag som dedikerat sig till att skydda företag från framväxande digitala hot. Med ett team av högt kvalificerade experter erbjuder Primal Infra toppmoderna lösningar skräddarsydda för att adressera de unika säkerhetsutmaningar som organisationer står inför inom olika branscher. Företagets tjänster omfattar sårbarhetsbedömningar, hotbildsanalys, incidenthantering och proaktiva säkerhetsåtgärder för att säkerställa robust skydd mot cyberattacker.

Primal Infra unveils new logo, solidifying brand identity and reflecting company’s evolution.

Helsingborg, 16 June 2023 — Primal Infra, a dynamic cybersecurity company dedicated to safeguarding businesses from emerging threats, proudly announces the launch of its new logo. The logo, carefully crafted to symbolize the company’s commitment to protection and fortification, represents a significant milestone in Primal Infra’s journey towards establishing a strong business profile and brand identity.

Since its inception in January of last year, Primal Infra has embarked on an extraordinary path of growth and accomplishment. Initially focused on building a robust foundation and expanding its operations, the company has experienced a remarkable transformation, evolving from a two-person team to a thriving workforce of six cybersecurity professionals. As Primal Infra thrived and its expertise flourished, the time had come to channel energy and resources into enhancing the company’s visual identity.

With cybersecurity being the core of Primal Infra’s mission, the newly unveiled logo aptly captures the essence of its purpose. The design features a shield, representing security and protection, while cleverly integrating the company’s initials, “P” and “I.” This fusion of elements showcases Primal Infra’s dedication to shielding its clients from potential threats and vulnerabilities, utilizing cutting-edge solutions backed by expert knowledge.

The introduction of the new logo is a testament to Primal Infra’s commitment to constant evolution and innovation. By investing in its business profile and branding, the company aims to solidify its presence in the cybersecurity industry and foster stronger relationships with current and future clients. The logo’s sleek and modern aesthetic embodies the forward-thinking nature of Primal Infra, highlighting its focus on staying ahead of the ever-evolving digital landscape.

“We are excited to unveil our new logo, which not only represents our dedication to protecting our clients but also reflects the growth and progress we have achieved over the past year,” said Tobias Lindstedt, Co-Founder at Primal Infra. “As our company continues to expand and our capabilities expand, our new logo serves as a symbol of our unwavering commitment to providing top-tier cybersecurity solutions.”

Primal Infra’s new logo will be integrated across all visual touchpoints, including the company’s website, marketing materials, and digital platforms. The refreshed brand identity will help Primal Infra convey a cohesive and impactful message, reaffirming its position as a trusted and forward-thinking cybersecurity partner.

For more information about Primal Infra and its comprehensive range of cybersecurity services, please visit https://primalinfra.se or contact Tobias Lindstedt.

About Primal Infra:

Primal Infra is a leading cybersecurity company dedicated to safeguarding businesses from evolving digital threats. With a team of highly skilled professionals, Primal Infra offers cutting-edge solutions tailored to address the unique security challenges faced by organizations across various industries. The company’s comprehensive services encompass vulnerability assessments, threat intelligence, incident response, and proactive security measures to ensure robust protection against cyberattacks.